chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Quy định chi tiết thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

btv02 - 19/12/2020

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu Trong hoạt động đấu thầu thì điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản 2. Tốt nghiệp […]

Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

btv02 - 10/12/2020

Cá nhân khi tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng điều kiện tại Khoản 4, Điều 13 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

btv02 - 10/12/2020

Hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu đơn giản nhất.