dự thảo xuất cảnh nhập cảnh của công dân

Xuất nhập cảnh

Dự thảo luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

btv02 - 06/06/2019

Dự thảo luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về hoạt động xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tổ chức có liên quan đối với hoạt động cuất nhập cảnh của công dân Việt Nam