hố sơ công bố mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

btv02 - 19/01/2021

Theo quy định tại thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y Tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Mọi sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đều phải công bố lưu hành.