Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp cùng lúc không?

btv02 - 20/05/2019

Pháp luật không hạn chết bất cứ ai khi người lao động đóng có đủ điều kiện thì nghỉ thai sản được hưởng trợ cấp thất nghiệp cùng lúc.