Tag Archives: thông tư hướng dẫn miễn giảm tiền sử dụng đất

Thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất năm 2019

Người sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì [...]