chế độ công an xã 2019

Đề xuất đổi tên công an xã không chính quy thành “trị an viên”

btv01 - 10/07/2019

Nhằm phân biệt với công an xã chĩnh quy sĩ quan, hạ sĩ quan bộ công an đề nghị đổi tên công an xã không chính quy thành “trị an viên”.