Tag Archives: đăng ký lại mẫu dấu sau 5 năm

Đăng ký lại mẫu dấu sau 5 năm áp dụng theo Thông tư 21

Theo Thông tư 21 có hiệu lực từ ngày 06/06/2012, con dấu của doanh nghiệp [...]