Tag Archives: đổi tên công an xã không chính quy

Đề xuất đổi tên công an xã không chính quy thành “trị an viên”

Nhằm phân biệt với công an xã chĩnh quy sĩ quan, hạ sĩ quan bộ [...]