Lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử

Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2019

Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2019

btv02 - 23/06/2019

Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, cũng như các hoạt động kế toán, đối với doanh nghiệp là rất quá trọng. Vì vậy trong năm 2019 có một số thay đổi mà doanh nghiệp phải nắm rõ để vận hành việc kinh doanh của mình một cách ổn thỏa.