Luật Sở hữu trí tuệ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

btv02 - 26/02/2020

Tổ chức đáp ứng điều kiện sau đây được phép kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện công nghiệp.