Tag Archives: Người bị tạm giữ tạm giam có quyền đi bầu cử

Những quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam

Mặc dù bị hạn chế quyền nhưng người bị tạm giữ, tạm giam vẫn có [...]