quy định đấu thầu qua mạng

Quy định mới của đấu thầu qua mạng

btv02 - 08/12/2020

Kể từ ngày 01/02/2020, quy định mới về đấu thầu qua mạng bắt đầu có hiệu lực