quyền sử dụng đất chung riêng

Chung quyền sử dụng đất

Chung quyền sử dụng đất thì sổ đỏ được ghi như thế nào?

btv02 - 17/12/2019

Nếu cùng nhau mua chung một mảnh đất thì quyền sở hữu sẽ được cấp như thế nào? Chung quyền sử dụng đất có nhiều loại: cùng bỏ tiền ra mua chung một mảnh đất, đất là tài sản chung của vợ chồng.