tài sản là gì

quyền tải sản là gì

Phân biệt tài sản và quyền tài sản là gì?

btv02 - 03/03/2020

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai