thặng dư vốn cổ phần là gì

thặng dư vốn cổ phần là gì

Thặng dư vốn cổ phần là gì?

btv02 - 09/10/2019

Thặng dư vốn cổ phần hay còn gọi là thặng dư vốn trong công ty cổ phần, đây là khoản chênh lệch mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.