Thặng dư vốn cổ phần là gì?

4/5 - (3 bình chọn)

Đối với một công ty hay doanh nghiệp thì thặng dư vốn cổ phần là điều rất bình thường. Tuy nhiên, theo thực tế thì vẫn còn khá nhiều người chưa biết đến khái niệm này.

Vậy, thặng dư vốn cổ phần là gì?

thặng dư vốn cổ phần là gì

Thặng dư vốn cổ phần hay còn gọi là thặng dư vốn trong công ty cổ phần, đây là khoản chênh lệch mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.

Thặng dư vốn cổ phần  = ( Giá phát hành cổ phần – Mệnh giá) x SL cổ phần phát hành

Ví dụ về thặng dư vốn cổ phần

thặng dư vốn cổ phần là gì

Ví dụ như sau: Công ty cổ phần A phát hành 200,000 cố phiếu với giá 200,000đ/ cổ phiếu dự kiến huy động 20 tỷ. Nhưng do nhu cầu cao của thị trường, công ty A quyết định bán 250,000đ/ cổ phiếu, khi bán hết số cổ phiếu trên, công ty A thu về 25 tỷ. Tổng kết lại thì phần thặng dư vốn cổ phần của công ty A sẽ là 5 tỷ.

Quy chế pháp lý về thăng dư vốn cổ phần trong công ty   

Theo thông tư 19/2003/TT-BTC

Các khoản chênh lệch tăng do mua, bán cổ phiếu quỹ, chênh lệch do giá phát hành thêm cổ phiếu mới lớn hơn so với mệnh giá phải được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn, không hạch toán vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp. Khoản thặng dự này không tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp giá bán cổ phiếu quỹ nhỏ hơn giá mua vào, giá bán cổ phiếu mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm này không được hạch toán vào chi phí, không được dùng lợi nhuận trước thuế để bù đắp mà phải dùng vốn thặng dư để bù đắp. Với trường hợp nguồn vốn thặng dư không đủ thì phải dùng nguồn lợi nhuận sau thuế và các quỹ của công ty để bù đắp.

thặng dư vốn cổ phần là gì

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp:

iconKết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ và việc kết chuyển thặng dư vốn này phải tuân thủ điều kiện là đối với khoản chênh lệch tăng giữa giá bán và giá vốn mua vào của cổ phiếu quỹ. Đồng thời, công ty được sử dụng toàn bộ chênh lệch để tăng vốn điều lệ.

iconTrong trường hợp chưa bán hết cổ phiếu quỹ thì công ty chỉ được sử dụng phần chênh lệch tăng giữa nguồn thặng dư vốn so với tổng giá vốn cổ phiếu quỹ chưa bán để bổ sung tăng vốn điều lệ. Nếu tổng giá vốn cổ phiếu quỹ chưa bán bằng hoặc lớn hơn nguồn thặng dư vốn thì công ty chưa được điều chỉnh tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn này.

>>> Liên kết hữu ích: Công ty luật uy tín tại Hà Nội

Bắc Nguyễn