thủ tục nộp hồ sơ đấu thầu qua mạng

Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng         

btv02 - 05/03/2021

Những thông tin trên đây là tư vấn của Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội về nộp hồ sơ dự thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.