tra cứu thông tin nhà thầu

Hướng dấn tra cứu thông tin nhà thầu

btv02 - 21/12/2020

Trên đây là bài hướng dẫn cho các đơn vị muốn tra cứu thông tin nhà thầu mời thầu đã đăng ký trên mạng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc thông tin đấu thầu qua mạng