trợ cấp khám chữa bệnh

Từ ngày 01/7/2019 tăng hàng loạt những khoản trợ cấp cho người lao động

btv01 - 24/07/2019

Từ ngày 01/07/2019 tăng hàng loạt những chế độ bảo hiểm dành cho người lao động dựa trên mức tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,4 triệu đồng/tháng.