trường hợp nâng lương trước thời hận

trường hợp được nâng lương trước thời hạn

Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn

btv02 - 10/06/2019

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn bao gồm: Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu.