tỷ lệ đóng bhxh năm 2019

Cập nhật mới nhất về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

btv01 - 24/07/2019

Tỷ lệ mức lương đóng BHXH năm 2019 theo mức lương đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí kinh đoàn mới nhất.