vai trò chỉ huy trưởng công trình

Công trình nào cần chỉ huy trưởng?

btv02 - 08/12/2020

Chỉ huy trưởng công trình là một chức danh trong hệ thống quản trị doanh nghiệp xây dựng, trực tiếp thi công xây lắp ở hiện trường là trung tâm chi phí và có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Chỉ huy trưởng công trình […]