Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 2019

Rate this post

Người muốn hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư. Vì vậy, chứng chỉ hành nghề luật sư là điều kiện bắt buộc đối với những người hành nghề luật sư. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 2019.

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 2019

Thời hạn giải quyết đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Khi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư được nộp tới Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư bởi người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày Ban chủ nhiệm đoàn luật sư nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật luật sư.

Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày Sở tư pháp nhận được hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ cho Bộ Tư pháp.

Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

  • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
  • Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe;
  • Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;
  • Bản sao giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Trường hợp người được miễn tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Sở Tư pháp nơi người đó cư trú gồm:

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
  • Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe;
  • Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ trường hợp những người là phó giáo sư, giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật;
  • Bản sao chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư;

Tải mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư: Tại đây

Phí và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Phí: 800.000 đồng/hồ sơ.

Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.

Việt Mỹ