Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh – Hợp đồng BCC

5/5 - (4 bình chọn)

⊕ Căn cứ pháp lý

Luật đầu tư 2014

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Theo quy định Điều 3 Khoản 9 Luật đầu tư 2014, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

2. Các điều khoản cần có khi soạn thảo hợp đồng BCC

+ Điều khoản về chủ thể của hợp đồng

+ Điều khoản về dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư

+ Điều khoản về ban điều phối dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư

+ Điều khoản về góp vốn và phân chia lợi nhuận trong hợp đồng BCC

+ Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên

+ Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Điều khoản về chấm dứt hợp đồng

+ Điều khoản bất khả kháng

+ Điều khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

+ Điều khoản giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại

+ Điều khoản bảo mật thông tin

+ Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

3. Chủ thể tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 

+ Hợp đồng BCC được ký giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau.

 

Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

+ Hợp đồng BCC được ký giữa các nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài.

+ Hợp đồng BCC được ký giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

 

Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh - hợp đồng BCC

 

4. Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo quy định Điều 29, Luật Đầu Tư 2014 Hợp đồng BCC gồm những nội dung chính sau:

• Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.

• Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh

• Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên

• Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng

• Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

• Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng

• Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

• Và các điều kiện tham gia khác tùy theo nhu cầu hợp tác của các chủ thể trong hợp đồng.

Kim Ân