21 website tra cứu trực tuyến của cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp cần biết

5/5 - (4 bình chọn)

Mỗi một doanh nghiệp thì có rất nhiều vấn đề cần phải biết liên quan đến các thông tin như doanh nghiệp, bảo hiểm, thuế, hải quan,hóa đơn… Để thuận tiện cho việc tra cứu những thông tin liên quan đến các nội dung đó Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội xin giới thiệu cho các bạn một số website tra cứu trực tuyến của nhà nước mà bất kể một doanh nghiệp nào hay thậm chí mỗi cá nhân cũng cần nên biết.

1. Thông tin doanh nghiệp

website tra cứu trực tuyến của nhà nước

+ Tra cứu thông tin doanh nghiệp:

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

+ Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

2. Thuế

website tra cứu trực tuyến của nhà nước

+ Tra cứu mã số doanh nghiệp (Mã số thuế):

http://tongcucthue.org/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep/

+ Tra cứu mã số thuế cá nhân:

https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

+ Tra cứu quyết toán thuế:

https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx

+ Tra cứu người phụ thuộc:

https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx

3. Bảo hiểm

website tra cứu trực tuyến của nhà nước

+ Tra cứu quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

+ Tra cứu mã số bảo hiễm xã hội:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

+ Tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

+ Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

4. Hóa đơn

website tra cứu trực tuyến của nhà nước

+ Tra cứu thông tin hóa đơn:

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tcnhd.html

+ Tra cứu đăng ký phát hành hóa đơn:

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

+ Tra cứu nhà in/ cung ứng phần mềm tự in hóa đơn:

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html

+ Tra cứu hóa đơn hết giá trị sử dụng:

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html

+ Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn:

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

+ Tra cứu doanh nghiệp rủi ro vi phạm:

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

5. Hải quan

website tra cứu trực tuyến của nhà nước

+ Tra cứu thông tin nợ thuế:

https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

+ Tra cứu thông tin tờ khai hải quan:

https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx

+ Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan:

https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx

+ Tra cứu tỷ giá:

https://www.customs.gov.vn/Lists/ExchangeRate/Default.aspx

+ Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị hải quan:

https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx

Hi vọng rằng những website tra cứu trực tuyến của nhà nước nêu trên sẽ hữu ích đối với mọi người.

Bắc Nguyễn