Mẫu văn bản điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Rate this post

Căn cứ theo Luật đầu tư năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và đầu tư về triển khai thi hành Luật đầu tư.

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung bên dưới thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

• Mã số dự án đầu tư

• Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại

• Tên dự án đầu tư

• Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

• Diện tích đất sử dụng cho dự án

• Mục tiêu, quy mô dự án

• Vốn đầu tư của dự án; tiến độ góp vốn và huy động vốn

• Thời hạn hoạt động của dự án

• Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động

• Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng

• Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

• Thay đổi ngành nghề kinh doanh

• Một số trường hợp khác.

Và dưới đây là mẫu văn bản điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Mẫu văn bản điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tải mẫu văn bản điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án cũ) theo thủ tục đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị 3 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 02 bản photo) điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau.

1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

− Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

− Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trừ trường hợp trên.

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo nội dung không hợp lệ bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư sửa đổi hoặc bổ sung.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Một số lưu ý:

− Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

− Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới, công bố mẫu dấu theo quy định.

− Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Kim Ân