Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc điện quyết định chủ trương đầu tư

Rate this post

Căn cứ pháp lý

− Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13

− Nghị định số 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

− Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư.

− Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc điện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc điện quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014 và Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, hồ sơ dự án đầu tư gồm:

• Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

• Bản sao CMND, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân

• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là pháp nhân

• Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đài đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

• Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

• Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khi xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

• Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ, sơ sồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

• Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ, nhà đầu tư thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dựa theo Điều 38 Luật đầu tư 2014, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp dự án không thuộc điện quyết định chủ trương đầu tư là Sở kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

>>> Đọc thêm: Danh mục ngành nghề được ưu đãi đầu tư tại Việt Nam