Quy định về khoảng cách an toàn phóng điện

5/5 - (1 bình chọn)

Quy định về khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp

Hệ thống lưới điện truyền tải điện quốc gia có khoảng 19.000 km đường dây 220KV và 500KV, gần 100 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 50.000MVA trải dài trên cả nước.

Vấn đề lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục của hệ thống truyền tải điện là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp ngày càng gia tăng.

khoảng cách an toàn phóng điện

Theo điều 10 Nghị định 14 của Chính phu – quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đã quy định rõ về khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Cụ thể như sau:

1. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Luật điện lực – quy định cụ thể đối với cấp điện áp 220kv/dây trần là 6,0m

2. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 4 Điều 51 của Luật điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc trong hành lanh bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và được quy định:

+ Đối với điện áp 110 – 220kV thì khoảng cách an toàn phóng điện là 6,0m

+ Đối với cáp điện áp 500kV thì khoảng cách an toàn phóng điện là 8,0m

3. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 51 của Luật điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện khi dây ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của đối tượng được bảo vệ và được quy định cụ thể:

+ Khoảng cách an toàn phóng điện đến điểm cao nhất (4,5)m của phương tiện giao thông dường bộ với cấp điện áp 220KV là 3,5m và cấp điện áp 500KV là 5,5m

+ Khoảng cách an toàn phóng điện đến điểm coa nhất (4,5m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt hoặc đến điểm cao nhất (7,5m) của phương tiện. Công trinh giao thông đường sắt chạy điện – với cấp điện áp 220KV là 4,0m và cấp điện áp 500KV là 7,5m

+ Khoảng cách an toàn phóng điện đến chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa – với cấp điện áp 220kv là 3,0m và cấp điện áp 500kV là 4,5m

khoảng cách an toàn phóng điện

Không vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp là hành động bảo vệ tinh mạng và tải sản của chính người dân và góp phần đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Bắc Nguyễn