Giải quyết tranh chấp đất đai khi ly hôn

Rate this post

Trả lời

Theo thông tin bạn cung cấp, mảnh đất đó do cả 2 vợ chồng mua vì vậy đây được coi là tài sản chung.

Căn cứ theo Điều 7 Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản.

Giải quyết tranh chấp đất đai khi ly hôn

>> Đọc thêm: Chia tài sản chung sau ly hôn

Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình quy định

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng và việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Theo Khoản 2 Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

− Đối với đất nông nghiệp trông cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Trường hợp chỉ có một bên yêu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng.

− Trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này

− Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này

− Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai

Với trường hợp chồng bạn muốn sở hữu tất cả mảnh đất, bạn có quyền yêu cầu chồng thanh toán cho bạn phần giá trị của nửa mảnh đất đó.

Tòa án sẽ xem xét và giải quyết theo quy định tại Điều 59 Luật Luật Hôn nhân và gia đình 2014