Một người được đại diện pháp luật mấy công ty? Quy định về người đại diện theo pháp luật

5/5 - (2 bình chọn)

Chuyên mục hỏi đáp: Một người được đại diện pháp luật mấy công ty? Người đại diện theo pháp luật được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

+ Luật doanh nghiệp 2014

Quy định về người đại diện pháp luật

Tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014, Quy định về người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Các chức danh có thể đứng tên người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác được quy định trong điều lệ công ty.

Trước đây, tại Khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2005 có quy định: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của doanh nghiệp khác”. Với quy định như trên thì một người vẫn có thể làm đại diện theo pháp luật của hai hay nhiều doanh nghiệp khác chỉ là không thể đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của hai doanh nghiệp.

Ví dụ: Một cá nhân A đứng đại diện theo pháp luật với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp X và đứng đại diện theo pháp luật với chức danh Giám đốc tại doanh nghiệp Y.

Có thể thấy quy định này của Luật doanh nghiệp 2005 không phù hợp về cả góc độ pháp luật và thực tế.

Ngày 1/07/2015, Luật doanh nghiệp 2014 đã được thực hiện thay thế Luật doanh nghiệp 2005. Trong Luật doanh nghiệp 2014, quy định nêu trên đã bị bác bỏ, cũng không có quy định nào về việc cấm một người không được đứng tên đại diện theo pháp luật của hai hay nhiều doanh nghiệp.

Như vậy áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2014 mới nhất, một người có thể được đại diện theo pháp luật của hai (hoặc nhiều) công ty.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, các nhân khác.

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoăc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Khoản 1.

Kim Ân